Nákupní košík
Můj účet
Zvýhodněná nabídka hudebních balíčků pro firmy

Všeobecné obchodní podmínky1. Obecné ustanovení


Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Hudební CD mohou provádět fyzické nebo právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
 

2. Postup při objednávání


Zákazník si může prostřednictvím internetového obchodu Hudební CD objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko KOUPIT.

Po objednání zboží stisknutím tlačítka KOUPIT a zadání počtu kusů, se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu. Vytvoření objednávky je podmíněno registrací v internetovém obchodě Hudební CD. Při registraci je zákazník povinen vyplnit osobní údaje, které od něho internetový obchod Hudební CD vyžaduje. Tyto údaje budou použity pro vnitřní potřebu internetového obchodu Hudební CD a Provozovatel ručí za to, že nebudou zneužity pro jiné účely. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit v internetovém obchodě Hudební CD. Pod tímto kontem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje doporučujeme zákazníkovi zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit.,

Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována prostřednictvím internetového obchodu Hudební CD. Internetový obchod Hudební CD zaregistrování objednávky potvrdí oznámením o přijetí objednávky. Okamžikem zobrazení oznámení o přijetí objednávky se objednávka považuje za doručenou a tímto okamžikem vzniká kupní smlouva mezi zákazníkem a Provozovatelem internetového obchodu Hudební CD a obě strany mají práva a povinnosti vyplývající z platných předpisů a Reklamačního řádu.

Internetový obchod Hudební CD umožňuje zákazníkům přístup k informacím o stavu svých objednávek (zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování apod.) Po autorizaci svými přihlašovacími údaji.

Dárkové balení
Zákazník si může zakoupit dárkové balení zboží. Cena je stanovena za dárkové balení jednoho kusu zboží. V případě, že zákazník požaduje dárkové balení více kusů zboží, cena za dárkové balení bude přiměřeně navýšena.

Informace o zboží
Informace o zboží a to zejména Interpret, Název titulu, Typ nosiče, Ilustrační foto případně seznam skladeb, alternativní nosiče jsou uvedeny v detailu zboží. Provozovatel neodpovídá za správnost, přesnost a úplnost těchto informací, které poskytují vydavatelství.
 

3. Platební podmínky


Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Zákazník může na úhradu objednávky použít některou z přímých plateb, které jsou dostupné z jeho vytvořené objednávky. Jde o platební portály CardPay a Převodem.

 
Platba platební kartou:
Platba platobou kartou

Platby na účet Provozovatele
Číslo účtu: 2301901661/2010, Bankový ústav: Fio banka, a.s.
 

4. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží


Internetový obchod Hudební CD se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy s výjimkou zboží, při kterém je zobrazena delší dodací lhůta než 30 kalendářních dnů. Kupující bezvýhradně akceptuje dodací lhůtu uvedenou při daném zboží. Dodací lhůta se může z objektivních důvodů např. komplikací v dopravě prodloužit od lhůty uvedené u zboží.

Úhradou faktury se rozumí moment připsání úhrady na účet Provozovatele, na který měla být úhrada poukázána. Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, Provozovatel se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě Provozovatele a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, Provozovatel se zavazuje do 14 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.

V případě doručování rozměrnějšího a těžšího zboží kurýrní službou, tato není povinna provést vynášku zboží přímo do bytu. Z toho důvodu by měl zákazník počítat se zabezpečením vynášky zboží přímo do bytu svépomocí. Provozovatel nebude uznávat reklamace na neprovedenou vynášku zboží kurýrní službou.

Cena dopravy a služeb
CZ - Česká pošta / Platba předem (do 0,5 kg) 199.00 Kč
CZ - Česká pošta / Platba předem (do 1,0 kg) 249.00 Kč
CZ - Česká pošta / Platba předem (do 2,0 kg) 299.00 Kč
CZ - Kurýr / Platba předem 199.00 Kč
CZ - Kurýr / Heureka - AKCE 0.00 Kč
Dárkové balení 49 Kč / ks
Bezpečné balení 24.99 Kč / ks

Zboží je možné na vyžádání doručit i do jiné země. Podmínkou je platba převodem na náš účet předem. Doručení mimo území České republiky je zpoplatněno individuálně v závislosti na hmotnosti zásilky.

* Osobní odběr je dočasně nedostupný.

Splatnost úhrady ze strany zákazníka nastává nejpozději dnem převzetí zásilky.
Provozovatel je oprávněn v případě prodlení s úhradou ze strany zákazníka uplatňovat si vůči zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši.
 

5. Storno objednávky


Storno objednávky ze strany Provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech jestliže:
nelze z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě, či podmínek z objednávky, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Provozovatel bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již cenu z objednávky nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě Provozovatele a zákazníka o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, Provozovatel se zavazuje vrátit zákazníkovi do 14 dnů na jeho účet cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.
 

6. Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy


Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží však zákazník nemá pokud si prostřednictvím internetového obchodu Hudební CD koupil audiovizuální dílo, zvukový záznam nebo zvukově-obrazový záznam výkonu nebo multimediální dílo (např. Počítačovou hru)
- t. j. nahrané médium, které již rozbalil a / nebo použil.

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje vyplněním Formuláře na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku písemně e email na adrese odstoupeniXYXhudebnicdYXYcz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí nepoškozené a nerozbalené zboží Provozovateli způsobem předem dohodnutým s Provozovatelem, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím, štítky, visačkami a pod. Pokud zboží plně odpovídal deklarovaným kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, zákazník vrátí zboží na své náklady. Provozovatel se zavazuje vrátit zákazníkovi do 14 dnů ode dne jeho odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, který uhradil, včetně nákladů, které zákazník vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.
 

7. Reklamační podmínky


Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. V případě doručení zboží kurýrní službou resp. Slovenské poštou, je zákazník povinen při převzetí zboží za přítomnosti kurýra resp. pracovníka české pošty zboží rozbalit z přepravního obalu (obálka, krabice, ...) a zkontrolovat, zda je zboží nepoškozené. Zákazník má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě je povinen sepsat s kurýrem resp. pracovníkům české pošty protokol o škodě. Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky a zboží nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce. V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu Provozovatele. Zákazník si může reklamaci uplatnit u Provozovatele. Při uplatnění práva na opravu doručí zákazník reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a faktury (případně jinou formu daňového dokladu) a záruční list.

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem - poškozením zboží, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Provozovatel neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením zboží, nevhodným ošetřováním výrobku, provozováním zboží v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ...), zásahem do zboží jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem) nebo které byly způsobeny živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

Zákazník své právo reklamace zboží uplatňuje písemně e-mailem na adrese reklamaceXYXhudebnicdYXYcz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k reklamaci zboží.
 

8. Nepřevzaté dobírky


V případě nepřevzetí dobírkové zásilky zákazníkům si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka smluvní pokutu ve výši 100% z hodnoty zásilky min. však ve výši 15 €. Na tuto částku bude zákazníkovi na jeho adresu zaslána výzva k úhradě této pokuty. Zákazník je povinen uhradit pokutu nejpozději do 14 dnů od zaslání výzvy. V případě neuhrazení pokuty může Provozovatel domáhat svého práva soudní cestou.

Okamžikem odmítnutí převzetí zásilky zákazníkem se považuje zásilka výhradně pro účely počítání lhůt za doručenou.

Pokud si zákazník bude přát opět poslat tutéž nepřevzatou zásilku, Provozovatel bude od Zákazníka požadovat platbu předem na účet, kde si Provozovatel připočte i náklady spojené s vrácenou zásilkou a opětovným zasláním zásilky. V tomto případě bude výše uvedená smluvní pokuta odpuštěna a následně zrušena.

Pokud si zákazník z nějakého důvodu zásilku na poště nemůže probrat (nemoc, odcestování ...) je třeba o této skutečnosti bezokladne informovat na infoXYXhudebnicdYXYcz, dodací podmínky budou v tom případě dohodnuto individuálně .

Po každém odeslání zásilky, obdrží zákazník do mailu informaci o dodání, která obsahuje i číslo balíku. Pokud zákazník neobdrží oznámení od České pošty, že mu přišel balík, s číslem balíku se musí jít informovat na poštu, která je povinna mu podle čísla zásilky balíček vyhledat a vydat.
 

9. Alternativní způsob řešení sporů


Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu infoXYXhudebnicdYXYcz.

Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk.

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:
  • pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;
  • pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.
Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.
 

10. Ochrana osobních údajů


Všechny informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné v samostatném dokumentu: Prohlášení o zpracování osobních údajů.


Tyto Obchodní podmínky společnosti Web Site Design sro, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 17637/B, se sídlem: Sibiřská 23, 831 02 Bratislava, IČO: 35 749 890, IČ: 2020230509, IČ DPH: SK2020230509 vstupují v platnost 01.03.2020.


Můj účet
Přihlášení
Nejste ještě registrovaný v našem obchodě? Nová registrace